அம்பலத்தரசே அருமருந்தே

QgSpV3OJr5IWaQidq-XEVw 04:42 14441 50
Show more
திருஅருட்பா - ஆறாம் திருமுறை 113. அம்பலத்தரசே அம்பலத் தரசே அருமருந் தே ஆனந்தத் தேனே அருள்விருந் தே பொதுநடத் தரசே புண்ணிய னே புலவ ரெலாம்புகழ் கண்ணிய னே

Related Videos

Footer Image