அம்பலத்தரசே அருமருந்தே Ambalatharase Arumarunthe -Thiruvarutpa -6th Thirumurai -Siddhar padalgal

QgSpV3OJr5IWaQidq-XEVw 04:42 16685 54
Show more
திருஅருட்பா - ஆறாம் திருமுறை 113. அம்பலத்தரசே அம்பலத் தரசே அருமருந் தே ஆனந்தத் தேனே அருள்விருந் தே பொதுநடத் தரசே புண்ணிய னே புலவ ரெலாம்புகழ் கண்ணிய னே
Ads

Related Videos

vallalar song vallalar song
07:18 44598
Footer Image